Båtforeningens høringssvar i deponisaken

Følgende E-post ble sendt inn til og kvittert for av Klima og Miljødepartementet:

Forslag til planprogram – Dalen gruve

Innspill til forslag til planprogram.

Sandøya Båtforening er en lokal interesseorganisasjon for båteiere på Sandøya, og derfor lokalisert i umiddelbar nærhet til tiltaket. Vi er en av en rekke småbåthavner i området, og medlemsmassen er aktive brukere av fjorden, til rekreasjon, til fiske og fangst, og for transport utover kollektivtilbudet.

Sandøya Båtforening er en ideell organisasjon, og har ikke kompetanse eller kapasitet til gå inn på detaljene i planprogrammet. Vi er også kjent med at andre foreninger, foretak og enkeltpersoner har fremmet relevante og grundige innsigelser som ikke skal gjentas her.

Sandøya Båtforening er sterkt opptatt av at ikke fjorden forringes eller ødelegges gjennom tiltaket. Dette gjelder under anlegg og i forbindelse med transport, men også i framtiden, helt til deponiet kan avvikles fordi alt deponert materiale er fjernet. Tidligere erfaring fra industri og næring i Grenlandsområdet viser at slike hensyn ikke ivaretas, og det har tatt mange år og store ressurser å rydde opp i etterkant.

Det bekymrer oss også at våre lokale folkevalgte er tilsidesatt i denne saken.

31. januar 2018

Styret i Sandøya Båtforening