Hastemøte om moloen

MEDLEMSMØTE I SANDØYA BÅTFORENING LØRDAG 27/10 – kl10:00 OM AT KYSTVERKET SELGER MOLOEN.

Svært kort frist fra Porsgrunn kommune gjør at styret må ha medlemmene syn på dette så fort som mulig. Derfor sendes denne saken rundt nå, se nedenfor. Kommentarer og innspill sendes til sekretæren (sekreter@sandoyabatforening.no eller til Sandøyveien 10). Endelig vedtak gjøres på vaktbua lørdag 27/10 kl. 10:00.

Avhending av moloen.

Forslag til medlemsmøte 27. oktober 2018.

Saksopplysninger

Moloen er bygd som fiskerihavn i 1974 og eid av Kystverket. Det er bestemt at kystverket skal avhende slike innretninger, og derunder vår molo. Den skal tilbys i rekkefølge til staten, fylket, kommunen, organisasjoner og på det åpne marked. Porsgrunn kommune eier i dag Molosletta og plassen foran den nye brannstasjonen. Det er selve moloarmen som skal selges.

Formann Knut Johansson og sekretær Erik Rosness var i møte med kommunen og ble orientert om kommunens syn på saken.

Porsgrunn bystyre vedtok i juni 2012 at båthavner på kommunal grunn skulle betale markedspris for arealbruken, da satt til kr.1200,- årlig for hver båtplass/opplagsplass. Dette er gjennomført for andre båthavner, men ennå ikke for Sandøya.

Kommunen ser det som best å kjøpe moloen av kystverket, da denne og Molosletta hører naturlig sammen. Båtforeningen leier så det samlede arealet av kommunen til markesdspris og forplikter seg samtidig å stelle og holde orden på området. Kommunen får ansvaret for eventuelt vedlikehold av moloen.

Fordi kommunen henvender seg svært sent er vi nødt til å svare før 29. oktober.

Konsekvenser for båtforeningen

Sandøya Båtforening har kunnet benytte havna praktisk talt kostnadsfritt siden 1974. Om dette endres til markedspris vil årsprisene på båtplassene øke vesentlig, ventelig til mellom kr 2500,- og kr 3000,-. For øvrig vil vi neppe merke noen endring.

Ved en løsning hvor andre enn kommunen, typisk private investorer, kjøper moloen vil vi være avhengige av ny eier. Dersom båtforeningen selv skulle forsøke å kjøpe moloen vil vi stå overfor usikkerhet, høye kostnader og et stort ansvar.

Styrets oppfatning

Styret anbefaler at båtforeningen aksepterer høyere årsavgift og melder til kommunen at vi ønsker at kommunen kjøper moloen og leier den ut til oss.