Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/s/sandoyabatforeni/www/wp-includes/load.php on line 651

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/s/sandoyabatforeni/www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/3/s/sandoyabatforeni/www/wp-includes/theme.php on line 2240
Aktuelt | Sandøya båtforening | …for alle som liker sjø og båt.
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/s/sandoyabatforeni/www/wp-includes/formatting.php on line 4358

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 Sandøya båtforening

 1. Avholdes på gamle butikken onsdag 25. mars 2020 kl. 18:00 – 21:00.
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
  3. Framlegging av årsberetning for 2019
  4. Framlegging av regnskap for 2019
  5. Revisors beretning
  6. Innkomne forslag. Forslag må oversendes sekreter@sandoyabatforening.no eller Erik Rosness, Sandøyveien 10 før 18. mars.
  7. Orientering om Havneweb.
  8. Budsjett for 2020
  9. Valg
  Velkommen

InnkallingÅrsmøte-2020

Nytt fra båtforeningen

Godt nytt år, alle sammen!

Det har vært stille fra båtforeningen lenge nå. Det betyr at havna stort sett fungerer og er i drift mens vi avventer reguleringeplan for nytt fergeleie og må forholde oss til det.

Imidlertid tvinger forandringer seg fram på administrativ side. Medlemsnett, som har vært brukt til å holde medlemsregister, utsendelse av regninger og betalingsoppfølging legges ned nå. Samtidig erkjenner styret at manuell føring av regnskap ikke er optimalt, og ulike løsninger har vært vurdert.

Styret har besluttet å bruke et produkt som heter Havneweb kombinert med eAccounting fra Visma. Dette har følgende konsekvenser:

 • På kort sikt må styret få det nye systemet i drift og tilpasset oss. Dette er godt i gang alt, men fører for eksempel til at fakturering av vinteropplag og strøm ikke er gjort. Dette er gjort slik fordi vi mister all betalingoppfølging når medlemsnett stenges.
 • På lengre sikt, når det nye systemet er godt innkjørt, blir jobben med administrasjon og regnskap vesentlig lettere for framtidige styrer.
 • Hvert medlem skal kunne logge seg på havneweb og registrere egen båt, se egne fakturaer, se på vaktliste, se styreaktivitet og hente ut årsmøtereferat. Det er ikke nødvendig at medlemmene bruker dette tilbudet, men det vil lette arbeidet for styret.
 • Vi mister dessverre e-faktura. Det nye systemet klarer ikke det. Framtidige fakturaer blir sendt på e-post og SMS. SMSen vil innholde detaljer nok til at en kan betale, og ved å logge inn på havneweb kan en se alle fakturaene sine. For de som er oppsatt på å dette på papir kan styret skrive ut papirkopier.

Dette var et lite forvarsel om hva som er på ferde i 2020.

Årsmøte 2019

Avholdes på gamle butikken onsdag 6. februar 2019 kl. 18:00 – 21:00.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
 3. Framlegging av årsberetning for 2018
 4. Framlegging av regnskap for 2018
 5. Revisors beretning
 6. Innkomne forslag. Forslag må oversendes sekreter@sandoyabatforening.no eller
  Erik Rosness, Sandøyveien 10
  før 1. februar.
 7. Budsjett for 2019
 8. Valg

 

Velkommen

Kasserervikar

Vår kasserer, Kjetil, har blitt sendt på jobb i Brasil for lang tid. Derfor har sekretær Erik midlertidig overtatt jobben. Kjetil har gjort ferdig 2018 og levert alt til revisor, men det som har med 2019 å gjøre går foreløpig gjennom Erik.

Valgkomiteen jobber med å skaffe ny kasserer, først som vikar og senere for valg på årsmøtet.

Stor takk til Kjetil for innsatsen så langt, og velkommen tilbake når du er klar for det.

Hastemøte om moloen

MEDLEMSMØTE I SANDØYA BÅTFORENING LØRDAG 27/10 – kl10:00 OM AT KYSTVERKET SELGER MOLOEN.

Svært kort frist fra Porsgrunn kommune gjør at styret må ha medlemmene syn på dette så fort som mulig. Derfor sendes denne saken rundt nå, se nedenfor. Kommentarer og innspill sendes til sekretæren (sekreter@sandoyabatforening.no eller til Sandøyveien 10). Endelig vedtak gjøres på vaktbua lørdag 27/10 kl. 10:00.

Avhending av moloen.

Forslag til medlemsmøte 27. oktober 2018.

Saksopplysninger

Moloen er bygd som fiskerihavn i 1974 og eid av Kystverket. Det er bestemt at kystverket skal avhende slike innretninger, og derunder vår molo. Den skal tilbys i rekkefølge til staten, fylket, kommunen, organisasjoner og på det åpne marked. Porsgrunn kommune eier i dag Molosletta og plassen foran den nye brannstasjonen. Det er selve moloarmen som skal selges.

Formann Knut Johansson og sekretær Erik Rosness var i møte med kommunen og ble orientert om kommunens syn på saken.

Porsgrunn bystyre vedtok i juni 2012 at båthavner på kommunal grunn skulle betale markedspris for arealbruken, da satt til kr.1200,- årlig for hver båtplass/opplagsplass. Dette er gjennomført for andre båthavner, men ennå ikke for Sandøya.

Kommunen ser det som best å kjøpe moloen av kystverket, da denne og Molosletta hører naturlig sammen. Båtforeningen leier så det samlede arealet av kommunen til markesdspris og forplikter seg samtidig å stelle og holde orden på området. Kommunen får ansvaret for eventuelt vedlikehold av moloen.

Fordi kommunen henvender seg svært sent er vi nødt til å svare før 29. oktober.

Konsekvenser for båtforeningen

Sandøya Båtforening har kunnet benytte havna praktisk talt kostnadsfritt siden 1974. Om dette endres til markedspris vil årsprisene på båtplassene øke vesentlig, ventelig til mellom kr 2500,- og kr 3000,-. For øvrig vil vi neppe merke noen endring.

Ved en løsning hvor andre enn kommunen, typisk private investorer, kjøper moloen vil vi være avhengige av ny eier. Dersom båtforeningen selv skulle forsøke å kjøpe moloen vil vi stå overfor usikkerhet, høye kostnader og et stort ansvar.

Styrets oppfatning

Styret anbefaler at båtforeningen aksepterer høyere årsavgift og melder til kommunen at vi ønsker at kommunen kjøper moloen og leier den ut til oss.

Sanitærbygget og gjestehavn er åpnet.

Vi er i gang!

Sanitærbygget er åpnet med pollettmaskiner for bruk av dusj og vaskemaskin, og vi skal ta betalt for overnatting på gjesteplassene. Handelshuset tar seg av salg av polletter og billetter til plassene.

Det mangler en del på blant annet merking og skilt, som vi skal få på plass med det første. Styert prioriterte å åpne nå, etter å ha reparert dusj, skaffet ny vaskemaskin og fått på plass betalingsordning, så tilbudet er på plass.

Velkommen som gjest, eller med innspill og forslag. Dette kommer vi til å jobbe videre med ettersom erfaringer og ideer kommer til oss.

 

 

Kjøpe seg fri fra vakt?

Vi har to brødre på øya som gjerne sitter vakt mot betaling i sommer. De som ønsker benytte seg av dette kontakter dem og avtaler direkte. Det er viktig at det noteres i vaktprotokollen hvem som  er satt opp på vakt og hvem som virkerlig sitter der. Dette for å klare å følge opp og gjøre vaktordningen rettferdig.

Nico 98187978
Andre 92881636

 

 

Sanitærbygget – hva skjer?

Årsmøtet ønsket at styret skulle jobbe for full drift av sanitærbygg og gjestehavn allerede denne sesongen, men uten å kunne sette særlig med penger bak ønsket. Styret her derfor søkt,  og vi har fått drahjelp fra kommunen: 40.000,- for reparasjon av dusj og oppsetting av pollettautometer.

Det er derfor full fart nå. Praktiske arbeider for å gjøre alt klart, og vi inngår avtale med Handelshuset når Tormod kommer hjem fra Thailand om salg av polletter og oppfølging av betaling.

Styret ser fram til en sesong hvor Sandøya skal gi gjestene et  bedre tilbud.

Båtforeningens høringssvar i deponisaken

Følgende E-post ble sendt inn til og kvittert for av Klima og Miljødepartementet:

Forslag til planprogram – Dalen gruve

Innspill til forslag til planprogram.

Sandøya Båtforening er en lokal interesseorganisasjon for båteiere på Sandøya, og derfor lokalisert i umiddelbar nærhet til tiltaket. Vi er en av en rekke småbåthavner i området, og medlemsmassen er aktive brukere av fjorden, til rekreasjon, til fiske og fangst, og for transport utover kollektivtilbudet.

Sandøya Båtforening er en ideell organisasjon, og har ikke kompetanse eller kapasitet til gå inn på detaljene i planprogrammet. Vi er også kjent med at andre foreninger, foretak og enkeltpersoner har fremmet relevante og grundige innsigelser som ikke skal gjentas her.

Sandøya Båtforening er sterkt opptatt av at ikke fjorden forringes eller ødelegges gjennom tiltaket. Dette gjelder under anlegg og i forbindelse med transport, men også i framtiden, helt til deponiet kan avvikles fordi alt deponert materiale er fjernet. Tidligere erfaring fra industri og næring i Grenlandsområdet viser at slike hensyn ikke ivaretas, og det har tatt mange år og store ressurser å rydde opp i etterkant.

Det bekymrer oss også at våre lokale folkevalgte er tilsidesatt i denne saken.

31. januar 2018

Styret i Sandøya Båtforening


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/3/s/sandoyabatforeni/www/wp-includes/formatting.php on line 4358

…for alle som liker sjø og båt.