Kategoriarkiv: Ukategorisert

Årsmøte 2019

Avholdes på gamle butikken onsdag 6. februar 2019 kl. 18:00 – 21:00.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
 3. Framlegging av årsberetning for 2018
 4. Framlegging av regnskap for 2018
 5. Revisors beretning
 6. Innkomne forslag. Forslag må oversendes sekreter@sandoyabatforening.no eller
  Erik Rosness, Sandøyveien 10
  før 1. februar.
 7. Budsjett for 2019
 8. Valg

 

Velkommen

Kasserervikar

Vår kasserer, Kjetil, har blitt sendt på jobb i Brasil for lang tid. Derfor har sekretær Erik midlertidig overtatt jobben. Kjetil har gjort ferdig 2018 og levert alt til revisor, men det som har med 2019 å gjøre går foreløpig gjennom Erik.

Valgkomiteen jobber med å skaffe ny kasserer, først som vikar og senere for valg på årsmøtet.

Stor takk til Kjetil for innsatsen så langt, og velkommen tilbake når du er klar for det.

Hastemøte om moloen

MEDLEMSMØTE I SANDØYA BÅTFORENING LØRDAG 27/10 – kl10:00 OM AT KYSTVERKET SELGER MOLOEN.

Svært kort frist fra Porsgrunn kommune gjør at styret må ha medlemmene syn på dette så fort som mulig. Derfor sendes denne saken rundt nå, se nedenfor. Kommentarer og innspill sendes til sekretæren (sekreter@sandoyabatforening.no eller til Sandøyveien 10). Endelig vedtak gjøres på vaktbua lørdag 27/10 kl. 10:00.

Avhending av moloen.

Forslag til medlemsmøte 27. oktober 2018.

Saksopplysninger

Moloen er bygd som fiskerihavn i 1974 og eid av Kystverket. Det er bestemt at kystverket skal avhende slike innretninger, og derunder vår molo. Den skal tilbys i rekkefølge til staten, fylket, kommunen, organisasjoner og på det åpne marked. Porsgrunn kommune eier i dag Molosletta og plassen foran den nye brannstasjonen. Det er selve moloarmen som skal selges.

Formann Knut Johansson og sekretær Erik Rosness var i møte med kommunen og ble orientert om kommunens syn på saken.

Porsgrunn bystyre vedtok i juni 2012 at båthavner på kommunal grunn skulle betale markedspris for arealbruken, da satt til kr.1200,- årlig for hver båtplass/opplagsplass. Dette er gjennomført for andre båthavner, men ennå ikke for Sandøya.

Kommunen ser det som best å kjøpe moloen av kystverket, da denne og Molosletta hører naturlig sammen. Båtforeningen leier så det samlede arealet av kommunen til markesdspris og forplikter seg samtidig å stelle og holde orden på området. Kommunen får ansvaret for eventuelt vedlikehold av moloen.

Fordi kommunen henvender seg svært sent er vi nødt til å svare før 29. oktober.

Konsekvenser for båtforeningen

Sandøya Båtforening har kunnet benytte havna praktisk talt kostnadsfritt siden 1974. Om dette endres til markedspris vil årsprisene på båtplassene øke vesentlig, ventelig til mellom kr 2500,- og kr 3000,-. For øvrig vil vi neppe merke noen endring.

Ved en løsning hvor andre enn kommunen, typisk private investorer, kjøper moloen vil vi være avhengige av ny eier. Dersom båtforeningen selv skulle forsøke å kjøpe moloen vil vi stå overfor usikkerhet, høye kostnader og et stort ansvar.

Styrets oppfatning

Styret anbefaler at båtforeningen aksepterer høyere årsavgift og melder til kommunen at vi ønsker at kommunen kjøper moloen og leier den ut til oss.

Sanitærbygget og gjestehavn er åpnet.

Vi er i gang!

Sanitærbygget er åpnet med pollettmaskiner for bruk av dusj og vaskemaskin, og vi skal ta betalt for overnatting på gjesteplassene. Handelshuset tar seg av salg av polletter og billetter til plassene.

Det mangler en del på blant annet merking og skilt, som vi skal få på plass med det første. Styert prioriterte å åpne nå, etter å ha reparert dusj, skaffet ny vaskemaskin og fått på plass betalingsordning, så tilbudet er på plass.

Velkommen som gjest, eller med innspill og forslag. Dette kommer vi til å jobbe videre med ettersom erfaringer og ideer kommer til oss.

 

 

Kjøpe seg fri fra vakt?

Vi har to brødre på øya som gjerne sitter vakt mot betaling i sommer. De som ønsker benytte seg av dette kontakter dem og avtaler direkte. Det er viktig at det noteres i vaktprotokollen hvem som  er satt opp på vakt og hvem som virkerlig sitter der. Dette for å klare å følge opp og gjøre vaktordningen rettferdig.

Nico 98187978
Andre 92881636

 

 

Sanitærbygget – hva skjer?

Årsmøtet ønsket at styret skulle jobbe for full drift av sanitærbygg og gjestehavn allerede denne sesongen, men uten å kunne sette særlig med penger bak ønsket. Styret her derfor søkt,  og vi har fått drahjelp fra kommunen: 40.000,- for reparasjon av dusj og oppsetting av pollettautometer.

Det er derfor full fart nå. Praktiske arbeider for å gjøre alt klart, og vi inngår avtale med Handelshuset når Tormod kommer hjem fra Thailand om salg av polletter og oppfølging av betaling.

Styret ser fram til en sesong hvor Sandøya skal gi gjestene et  bedre tilbud.

Båtforeningens høringssvar i deponisaken

Følgende E-post ble sendt inn til og kvittert for av Klima og Miljødepartementet:

Forslag til planprogram – Dalen gruve

Innspill til forslag til planprogram.

Sandøya Båtforening er en lokal interesseorganisasjon for båteiere på Sandøya, og derfor lokalisert i umiddelbar nærhet til tiltaket. Vi er en av en rekke småbåthavner i området, og medlemsmassen er aktive brukere av fjorden, til rekreasjon, til fiske og fangst, og for transport utover kollektivtilbudet.

Sandøya Båtforening er en ideell organisasjon, og har ikke kompetanse eller kapasitet til gå inn på detaljene i planprogrammet. Vi er også kjent med at andre foreninger, foretak og enkeltpersoner har fremmet relevante og grundige innsigelser som ikke skal gjentas her.

Sandøya Båtforening er sterkt opptatt av at ikke fjorden forringes eller ødelegges gjennom tiltaket. Dette gjelder under anlegg og i forbindelse med transport, men også i framtiden, helt til deponiet kan avvikles fordi alt deponert materiale er fjernet. Tidligere erfaring fra industri og næring i Grenlandsområdet viser at slike hensyn ikke ivaretas, og det har tatt mange år og store ressurser å rydde opp i etterkant.

Det bekymrer oss også at våre lokale folkevalgte er tilsidesatt i denne saken.

31. januar 2018

Styret i Sandøya Båtforening

Bankproblemer i medlemsnett

Kasserer har vært plaget av bankproblemer i medlemsnett. Medlemsnett er systemet som sender ut regningene, og det har ført til at enkelte har fått to regninger, mens andre ikke har fått i det hele tatt.

Medlemsnett jobber med å rette feilen, og kasserer vil følge opp når det er klart. Nærmere orientering på årsmøtet.

Forslag til årsmøte i 2018

Forslag til årsmøte i 2018

Det er ikke kommet inn forslag til årsmøtet utenfra, men styret fremmer følgende forslag:

1) Vi foreslår en del justeringer i vedtektene som styrker båtforeningen overfor medlemmer som ikke gjør opp for seg, i tillegg til mindre presiseringer. Ordlyden finnes i vedleggene:

Vedtektendring_pgf7

Vedtektendring_pgf8

Vedtektendring_pgf9-2

Vedtektendring_pgf12-1

Vedtektendring_pgf13

2) Styret har laget en plan som beskriver hva båtforeningen skal drive med framover, en veiviser for styret.  Dette er årsmøtets mulighet til å legge veien videre.

 Strategi-180213

3) Styret har laget en konkret plan hvordan vi ser for oss å driver sanitærbygget videre.

Sanitærbygg-180218

4) Styret foreslår å stramme inn på røyking i vaktbua, det er flere som misliker sterkt lukt og dårlig luft når de sitter vakt.

Vel møtt på onsdag!